We krijgen regelmatig vragen of opmerkingen over wat een LOTUS®Slachtoffer nu precies kan en mag spelen.


Uitgangspunt in deze is hetzelfde als in de EHBO: "Let op gevaar !!!". Mocht u na het lezen van onderstaande tekst nog vragen hebben, dan kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen.

 

(uit : LOTUS leerboek, 3e druk, 1998)
Aandachtspunten:
Breng uzelf niet in gevaarlijke situaties. Neem voldoende maatregelen voor eigen veiligheid en die van anderen. Kijk altijd of er een weg is voor u en anderen om uit een gevarenzone te ontsnappen. Neem ruim de tijd om dit uit te zoeken.

Ga niet zonder meer in een met rook gevulde ruimte liggen. Ga na waardoor de rook wordt veroorzaakt. Ga niet in een rookruimte liggen zonder toereikende adembescherming.
Kijk uit voor bepaalde ensceneringen, zoals glasscherven, stukken (scherp) ijzer, scherpe voorwerpen enzovoort.
Laat u niet zonder meer gebruiken als drenkeling. Het gevaar van onderkoeling is al gauw aanwezig. Sta erop dat er (ook) voor u speciale beschermende kleding is.
Kijk uit bij brandweeroefeningen. Bij bewusteloze slachtoffers kunnen brandweerlieden per ongeluk tegen uw hoofd schoppen. Ga niet achter een deur liggen. Tijdens het vervoer kan een persluchtmasker onzacht tegen uw hoofd stoten.
Gebruik geen huidonvriendelijke grimematerialen. Dit geldt met name voor crème en lijm. Soms is met allergisch voor bepaalde grimematerialen. Controleer daarom zorgvuldig of u ertegen kunt. Zo niet, gebruik dit materiaal dan niet en probeer ander materiaal.
Lees altijd vooraf de etiketten op flesjes en potjes.
Pas op voor het inademen van giftige dampen (bijvoorbeeld bij het branden van lijm voor een derde graads verbranding).
Neem geen capsules met bloedpoeder of ander grimemateriaal in uw mond als u niet weet of dit is goedgekeurd.
Gebruik geen wasbenzine, terpentine of andere huidonvriendelijke stoffen om grime te verwijderen.
Let erop dat de EHBO'er geen vloeistof, suiker(klontjes) of andere voorwerpen in uw mond stopt tijdens het uitbeelden van bewusteloosheid. Maak een afspraak met de arts-docent en/of kaderinstructeur dat er tijdig wordt ingegrepen.
Laat niet toe dat de EHBO'er slagaders daadwerkelijk dichtdrukt of dat de Heimlich-methode wordt toegepast.
Zorg ervoor dat bij vervoer over een trap of vanuit een toren of iets dergelijks altijd een persoon aanwezig is die de veiligheid tijdens het vervoer in de gaten houdt.
Controleer voor de aanvang van een les of oefening of de EHBO'ers en andere hulpverleners op de hoogte zijn van het codewoord 'NO PLAY'. Het kan uw leven redden.